Опазването на околната среда е с много висок приоритет за ръководството на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

  Топлоенергията, необходима за технологичния процес във ФАЗЕРЛЕС АД се произвежда в нови модерни инсталации, в които като гориво се използва биомаса, основно дървени отпадъци. Старите котли на мазут, замърсяващи въздуха със серни, азотни и въглеродни окиси останаха в миналото. Въглеродните окиси изхвърлени в атмосферата са намалени с над 20 хил.тона годишно.

    Във ФАЗЕРЛЕС АД са заменени старите циклонни аспирационни системи с нови високо ефективни ръкавни филтри за улавяне на праховите емисии при преработка на дървесината и разкрояване на плочите.

Уловеният прах се ползва като гориво в инсталациите за производство на топлоенегия. С това беше преустановено замърсяването на въздуха и почвата от дървесен прах.

     Отпадните води от производството на ФАЗЕРЛЕС АД се обработват в нова модерна пречиствателна станция до достигане на пределно допустимите норми.

     ФАЗЕРЛЕС АД  гарантира, че с дейността  си  не замърсява въздуха, водата и почвата, и произвежда екологично чист продукт.

 

 

 

 

ОКОЛНА СРЕДА

ФАЗЕРЛЕС® - Силистра е публично акционерно дружество, създадено през 1993 г.

Дружеството е правоприемник на завода за дървесно-влакнести плочи – първият завод на Лесопромишлен комбинат - Силистра.

Производството на плочи в завода започва през 1976 год. През последните години са направени множество реконструкции, с нови, модерни и високо производителни машини и съоръжения, гарантиращи високо качество на продуктите.

ЗА НАС

ПРОДУКТИ

ВИЖ  ОЩЕ

ВИЖ  ОЩЕ

Плочите от дървесни влакна (фазер) произвеждани от ФАЗЕРЛЕС АД са екологично чисти и могат да бъдат в контакт с хранителни продукти.

Плочите от дървесни влакна (фазер) на ФАЗЕРЛЕС АД намират широко приложение в производството на щайги за плодове и зеленчуци.

Плочите от дървесни влакна (фазер) произвеждани от ФАЗЕРЛЕС АД  са  екологично чист продукт,  100 % рециклируем, независимо от приложението му.

КОНТАКТИ

ФАЗЕРЛЕС АД

Промишлена зона Запад

7500 Силистра, България

Tel:      +359 86 819 206

Fax:     +359 86 819 210

E-mail:   info@fazerles.com

website:  www.fazerles.com

 

Географски координати:

Геогр. ширина:    44° 06' 35" N

Геогр. дължина:  27° 12' 01" E