ОТГОВОРНОСТ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ

ИСТОРИЯ  НА  "ФАЗЕРЛЕС" АД

Отговорността на ръководството на "ФАЗЕРЛЕС" АД към акционерите на дружеството е свързана с предоставянето на своевременна, актуална и точна информация за дейността на дружеството и резултатите от нея, както и перспективите за развитие. Целта на предоставяната информация е да се даде възможност на акционерите да правят реалистична оценка на своите инвестиции.

След приключване на всяко тримесечие ръководството на дружеството публикува на интернет портала на Българска фондова борса - Х3 News и в интернет сайта на "ФАЗЕРЛЕС" АД  финансовите отчети и междинен доклад за дейността. След приключване на всяка година на акционерите се предоставят Покана и материалите за предстоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ - доклад за дейността на дружеството и финансовия отчет, заверен от назначения от ОСА одитор.

Всеки акционер на "ФАЗЕРЛЕС" АД има право да участва в работата на Общото събрание на акционерите – най-висшия управителен орган на дружеството, да задава въпроси и получава отговори за дейността на дружеството и да гласува решенията на събранието.

Съветът на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” прилага в своята дейност Националния кодекс за корпоративно управление, утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, отчетът за който е отделен раздел от доклада.

 

 

"ФАЗЕРЛЕС" АД съществува като самостоятелно дружество от 12.08.1993 год. Дружество е правоприемник на Завода за дървесно-влакнести плочи - първия завод от бившия "ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ".

Началото на "ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ" Силистра е поставено с Постановление на Министерския съвет от 1970 год, където е предвидено изграждане на най-голямото предприятие за комплексна и дълбочинна химическа и механична преработка на дървесината, включващо Завод за дървесно-влакнести плочи, и още 7 завода и други спомагателни обекти.

Първа копка на комбината е направена на 03.03.1972 год. с началото на изграждането на Завода за дървесно-влакнести плочи.

На 07.09.1976 год. е произведена първата плоча. През 1980 год. е изградена и пусната в експлоатация заводската ж.п. гара.

На 05.08.1991 год. Министъра на промишлеността преобразува "ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ" във фирма "ЛЕСИЛ" ООД, която е регистрирана съгласно Търговския закон с решение на Силистренски окръжен съд № 1600 на 10.09.1991 год.

През 1991 год. изтича гратисния период на инвестиционния кредит и върху трите действуващи производствени звена на "ЛЕСИЛ" ООД - Завод за дървесно-влакнести плочи, Хартиена фабрика и Ремонтно-механичен завод пада цялата тежест на инвестиционните кредити. Това довежда до сериозни финансови затруднения и до необходимостта от разделяне на заводите.

През 1993 год. Министъра на промишлеността преструктурира фирма "ЛЕСИЛ" ООД и обособява четири нови дружества, едно от които е "ФАЗЕРЛЕС" ЕАД.

На 12.08.1993 год. е регистрирано еднолично акционерно дружество с държавно имущество "ФАЗЕРЛЕС" ЕАД с капитал 171 453 хил.лв.

На 08.08.1996 год. "ФАЗЕРИНВЕСТ" - акционерно дружество създадено от 380 работници и служители на "ФАЗЕРЛЕС" ЕАД  закупува чрез преговори с Агенцията за приватизация  мажоритарния пакет акции на "ФАЗЕРЛЕС" ЕАД и дружеството се преименува от ЕАД на  АД.

През 1997, 2000 и 2001 год. в търгове на масовата приватизация са продадени на частни лица 25,55% от акциите на дружеството и на правоимащите лица, съгласно ЗППДОбП  -  14,95 % и "ФАЗЕРЛЕС" АД става със 100% частна собственост.

През 1998 год. е увеличен на капитала на дружеството на 515 млн.лв. и след деноминацията на лева през 1999 год. е променен на 515 хил.лв., колкото е и до момента.

"ФАЗЕРЛЕС" АД е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията  с ЕИК 828013698 и е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

През последните 10 години във "ФАЗЕРЛЕС" АД е реализирана твърде сериозна инвестиционна програма, при която е обновено голяма част от технологичното оборудване, изградена е нова пароцентрала на биомаса, пречиствателна станция за отпадните води и др.

 

 

КЪМ ИНВЕСТОР ЦЕНТЪР

КОНТАКТИ

ФАЗЕРЛЕС АД

Промишлена зона Запад

7500 Силистра, България

Tel:      +359 86 819 206

Fax:     +359 86 819 210

E-mail:   info@fazerles.com

website:  www.fazerles.com

 

Географски координати:

Геогр. ширина:    44° 06' 35" N

Геогр. дължина:  27° 12' 01" E